Binden en boeien, het centrale thema voor de medewerkers van de gemeente Maasgouw. In dit kader past ook de overstap naar Het Maasgouwse Werken. Een variant op Het Nieuwe Werken, maar dan volledig geënt op de gemeente Maasgouw. “Plaats- en tijd onafhankelijk werken behoort bij de huidige tijdsgeest,” vinden drs. Leon Jeurninck, Afdelingshoofd Dienstverlening en Stan Backus, Projectmanager. “En dat gaat verder dan het afschaffen van het ‘klokken’. De doelstellingen zijn gefundeerd op ‘het verrijkte werken’ uit de HR-visie.”

Onwenselijk
Op basis van metingen gedurende twee weken – door op specifieke momenten op de dag te inventariseren welke werkplekken bezet zijn – kan de gemeente Maasgouw concluderen dat sommige werkplekken meer dan de helft van de tijd leeg zijn. Niet geheel verwonderlijk. Iedereen heeft hier een vaste werkplek, ook de parttimers. verdeeld over kleinere werkkamers met elk zo’n twee à drie mensen. “Maar dat is nog niet alles,” stelt Stan Backus. “Het komt voor dat op een bepaald moment op één werkkamer een collega aan het bellen is, de ander geconcentreerd wil werken en de derde collega aan het overleggen is met twee collega’s. Eigenlijk is dat onwenselijk.” Na de inventarisatie van de activiteiten die worden uitgevoerd binnen de gemeente, is er een analyse gemaakt van de daadwerkelijk gewenste functionaliteiten van het gebouw.

Moreel kompas
“Dat zijn de zogenaamde harde kanten,” aldus Leon Jeurninck. “De veranderingen van de fysieke omgeving hebben we gefundeerd op onze HR-visie waarin ‘Het Maasgouwse Werken’ staat voor efficiënter, effectiever en plezieriger werken, voor zowel de medewerker als de organisatie. We zien het daarom ook niet als een afgebakend project. Meer als een beweging, een moreel kompas dat alle aspecten –  óók de zachte kanten – in onze organisatie raakt. Zo hebben we het ook samengevat gevat in de twaalf gouden regels van Het Maasgouwse Werken. Die gelden voor iedereen binnen onze organisatie.”

De gewenste functionaliteiten
Na de analyse van de gewenste functionaliteiten van het gebouw werd in overleg met HIPP Consultancy het gebouw opgedeeld in drie zones. “Een publiekszone met onder meer een centrale receptie voor bezoekers en de spreekruimtes,” vertelt Stan Backus. “Een tweede zone waar de backoffice en de ondersteunende diensten worden gevestigd en waar medewerkers vanwege hun taken een vaste werkplek behouden. In de derde zone wordt ‘Het Maasgouwse Werken’ volledig doorgevoerd. Hier is iedereen vrij om te werken. Medewerkers kunnen er kiezen uit geconcentreerd werken of projectmatig werken. Overigens wordt een clubgedeelte waar medewerkers even snel kunnen bijpraten, toegevoegd aan elke zone.”

De medewerker als uitgangspunt
Per 1 april van dit jaar is de gemeente Maasgouw gestopt met de tijdsregistratie; het zogenaamde klokken werd afgeschaft. “Een cruciaal moment,” stelt Stan Backus. “De tijdsregistratie bepaalde immers voor veel mensen de structuur van hun dag. ‘Het Maasgouwse Werken’ betekent voor hen een hele omslag. Maar we doen het toch vooral vanuit het uitgangspunt van de medewerker. Ze verliezen weliswaar hun eigen werkplek, maar krijgen er veel voor terug. En “it takes two to tango”: voor de leidinggevenden betekent het ook een andere manier van leiding geven. Bij het coachend leidinggeven worden er resultaatafspraken gemaakt tussen leidinggevenden en medewerkers. Wanneer en hoe de medewerkers werken, behoort in principe nu tot hun verantwoordelijkheid.”